rada školy, rz

Rodičovské združenie

Je dobrovoľné občianske združenie. Jeho úlohou je zlepšovanie neformálnych vzťahov medzi školou a rodinou organizovaním spoločných záujmových aktivít pre deti, rodičov a učiteľov.

Rodičovské združenie pri našej MŠ je začlenené do Slovenskej rady rodičovských združení podľa podmienok uvedených v jej stanovách.

Rodičovské združenie pracuje v tomto zložení:

predseda: Mgr. Daniela Sunitrová
Zapisovateľka: Zuzana Gyimesi
pokladnik:  Beáta Kiššová                   
členovia: triedni dôverníci za jednotlivé triedy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Členovia Rady školy sú:

predsada : Mgr. Mária Jencsoová - pedagogický pracovník školy
členovia: Bc. Alžbeta Kaszonyiová - pedagogický pracovník školy
                   Timea Uzsovicsová - nepedagogický pracovník školy
                   Diana Mádiová - rodič
                   Lucia Jeneiová- rodič
                   Ján Vetrecin- poslanec MsZ
             Ing.Monika Jakabová- poslanec MsZ